Our Blog

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

  • Standard
  • 0

Κάθε ακίνητο στην Ελληνική Επικράτεια πρέπει σύμφωνα με το επικείμενο νέο προεδρικό διάταγμα να αποκτήσει μια ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου για να υπαχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ).

Όλα τα κτίρια – τα χωρίς καθόλου αυθαιρεσίες – πρέπει να αποκτήσουν την ηλεκτρονική τους ταυτότητα εντός προθεσμίας 10 ετών. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρούνται αυθαίρετα και επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες τους.

Γενικότερα πρόκειται για τη συγκέντρωση των βασικών στοιχείων του κάθε κτιρίου είτε αυτό ανήκει σε Έλληνες είτε σε ξένους υπηκόους, είτε είναι παλιό είτε νέο, με σκοπό την ορθή εκτέλεση και κατασκευή τους, την ασφάλεια και συντήρηση αυτών (καταγραφή δομικών χαρακτηριστικών και πως διατηρούνται/αλλοιώνονται με το χρόνο, ενισχύσεις κτιρίων, εγκαταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια & υγεία των κατοίκων/εργαζομένων), καθώς και την καταπολέμηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών και των υπερβάσεων δόμησης.

Ο φάκελος τηρείται από τους αρμοδίους μηχανικούς και φυλάσσεται από τον εκτελούντα το έργο. Αντίγραφο του φακέλου φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος τήρησης και κωδικοποίησης των απαραίτητων στοιχείων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Για όλα τα κτίρια τηρείται υποχρεωτικά η «Ταυτότητα Κτιρίου» η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α. την οικοδομική άδεια του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία

β. τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,

γ. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

δ. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και την τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας κατά τις κείμενες διατάξεις,

ε. το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού,

στ. το έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου,

ζ. το έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου,

η. το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του,

θ. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου,

ι. πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

Η ενημέρωση της ταυτότητας κτηρίου πραγματοποιείται υποχρεωτικά:

α) Μετά από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή,

β) Μετά από κάθε περιοδικό έλεγχο.

Τα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια, θα πρέπει να συμπληρώσουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, ειδάλλως χαρακτηρίζονται αυθαίρετα και επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις περί αυθαιρέτων. Ειδικά για τα κτήρια που έχουν υπαχθεί σε τακτοποίηση με τις διατάξεις των νόμων 3843/10 και 4014/11, η συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου διενεργείται υποχρεωτικά εντός προθεσμίας 5 ετών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος .

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν μη νόμιμη συμπλήρωση της Ταυτότητας Κτιρίου, ο αρμόδιος ανά κατηγορία μηχανικός τιμωρείται με πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, η οποία επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα.

Η περιοδικότητα των ελέγχων της ταυτότητας του κτηρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, γίνεται από αρμόδιους μηχανικούς υποχρεωτικά, σύμφωνα με την κατηγορία χρήσης του κτηρίου ως εξής:

Α. Κάθε 8 έτη:

1. Κτήρια συνάθροισης κοινού

2. Βιομηχανία, Βιοτεχνία

3. Πρατήρια υγρών καυσίμων και Συνεργεία αυτοκινήτων

4. Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές

Β. Κάθε 10 έτη:

1. Κατοικίες, ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενώνες

2. Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών

3. Γραφεία

4. Εκπαίδευση

5. Υγεία και κοινωνική πρόνοια

6. Σωφρονισμός

Γ. Κάθε 15 έτη:

1. Αποθήκες

2. Στάθμευση αυτοκινήτων

3. Λοιπές χρήσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες.

Για κτήρια μικτής χρήσης, η περιοδικότητα των ελέγχων γίνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη για κάθε χρήση χρονική περίοδο, εκτός από της περίπτωσης των ειδικών κτηρίων, όπου η περιοδικότητα των ελέγχων γίνεται σύμφωνα με τη δυσμενέστερη χρήση. Οποιαδήποτε εργασία έχει εκτελεστεί στο διάστημα αυτό και δεν έχει καταγραφεί θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη πρόστιμα αυθαιρέτου κατασκευής με ελάχιστο το ελάχιστο πρόστιμο αυθαιρέτου κατά τη χρονική στιγμή της διαπίστωσης της εκτελεσθείσας εργασίας. Από τους ελεγκτές δόμησης δύναται να πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας για την ορθότητα σύνταξης της ταυτότητας κτηρίου και την εμπρόθεσμη ενημέρωσή της με καταβολή της αμοιβής τους από το Πράσινο Ταμείο.

Προεδρικό Διάταγμα
Tags: , , , ,

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!