top of page

BuildingID.gr

Η μεγαλύτερη πλατφόρμα για την ταυτότητα κτιρίου

Συνδέει και διασφαλίζει ιδιοκτήτες ακινήτων και μηχανικούς

Apartment Building

Ταυτότητα Κτιρίου

 

Μετά από δέκα χρόνια αναμονής ήρθε η ώρα εφαρμογής της Ταυτότητας Κτιρίου. Από την 1η Φεβρουαρίου η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (Η.Τ.Κ.) παύει την προαιρετική-πιλοτική λειτουργία της και γίνεται πλέον υποχρεωτική.

Εκπρόσωποι του υπουργείου μιλούν για «κορυφαία μεταρρύθμιση», θεωρώντας πως θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την πολυπόθητη καταγραφή του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Η καταχώρηση των πληροφοριών γίνεται αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που δημιούργησε το Τ.Ε.Ε., με σκοπό την καταγραφή όλων των κτιρίων, παλαιών και νέων, δημόσιων και ιδιωτικών· με όρους διαφάνειας σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα καθημερινής παρακολούθησης και ενημέρωσης.

Σκοπός του εγχειρήματος είναι να μπει τέλος στη γραφειοκρατία καθώς όλα τα δικαιολογητικά που σχετίζονται με ακίνητα θα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε μια πλατφόρμα που μελλοντικά θα έχει τη δυνατότητα να συνδέεται και να λειτουργεί παράλληλα με άλλες βάσεις δεδομένων της πολιτείας.

Ένας γρήγορος ορισμός

Η Η.Τ.Κ. είναι πλέον ο πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος ενός κτιρίου/μιας αυτοτελούς διαιρεμένης ιδιοκτησίας ή ακόμη και ενός αδόμητου οικοπέδου/γηπέδου που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες όπως : η οικοδομική του άδεια, τα σχέδια κατόψεων, ο πίνακας χιλιοστών, το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αυθαιρέτων κ.λπ.. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν διαθέτει κάποια από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τότε θα πρέπει να τα αποκτήσει ώστε να εισαχθούν.

Ηλεκτρονικό Μητρώο

Στην πράξη το ηλεκτρονικό μητρώο θα αποτελεί τη βάση δεδομένων της Η.Τ.Κ. που είναι διαθέσιμη μόνο σε υπηρεσίες και εξουσιοδοτημένους μηχανικούς. Σε αυτή τηρούνται στοιχεία σχετικά με : τις ιδιοκτησίες, τους κυρίους του έργου, τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς, τα πιστοποιητικά ελέγχου και το πιστοποιητικό πληρότητας της Η.Τ.Κ.. Όλες οι καταχωρημένες ιδιοκτησίες εμφανίζονται στην αναζήτηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, ανεξαρτήτως του σταδίου επεξεργασίας (προσωρινά αποθηκευμένες ή οριστικά υποβληθείσες).

 

Η απόκτηση της Ταυτότητας

Ο νόμος ορίζει ότι, αρμόδιος για τη διαδικασία συμπλήρωσης είναι υποχρεωτικά ο εξουσιοδοτημένος (από τον ιδιοκτήτη) μηχανικός, με ευθύνη ελέγχου ορθότητας και πληρότητας όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που του παραδίδει ο ενδιαφερόμενος πολίτης. Η καταχώριση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας υλοποιείται σε δύο βασικά στάδια :

1. Καταχώρισης Οικοπέδου/ Γηπέδου και

2. Καταχώρισης Ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων σε περίπτωση πολυκατοικίας ή οριζοντίων/καθέτων σε περίπτωση γηπέδου/οικοπέδου).

 

Απόσπασμα Ταυτότητας

Μετά την καταχώριση όλων των απαιτούμενων στοιχείων τόσο για το οικόπεδο/γήπεδο όσο και για την ιδιοκτησία, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας που φέρει τον μοναδικό κωδικό Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και κλειδί γνησιότητας. Ουσιαστικά το Απόσπασμα είναι η αποτύπωση του τεχνικού φακέλου του ακινήτου με αναφορές στο σύνολο των στοιχείων του.

 

Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας

Σαν συνέχεια της έκδοσης του Αποσπάσματος, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός αιτείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διαιρεμένης Ιδιοκτησίας. Αυτό γίνεται εφόσον νωρίτερα έχει δηλώσει υπεύθυνα πως όλα τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν έχουν ελεγχθεί από τον ίδιο, τόσο ως προς την πληρότητα όσο και ως προς την ορθότητα τους. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας περιλαμβάνει «αποτύπωση» των στοιχείων του Αποσπάσματος καθώς και ενσωματωμένη την ειδική βεβαίωση του μηχανικού σχετικά με το αν ακίνητο έχει ή δεν έχει τακτοποιημένες αυθαιρεσίες και πλέον απαιτείται για κάθε είδους δικαιοπραξία.

 

Πλήθος Πιστοποιητικών

Το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διαιρεμένης Ιδιοκτησίας εκδίδεται υποχρεωτικά ανά ιδιοκτησία, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. Σε ακίνητα με σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, όπως είναι κατά κανόνα οι πολυκατοικίες, η Ταυτότητα  Κτιρίου προκύπτει από το σύνολο των Αποσπασμάτων όλων των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων) και των κοινόχρηστων χώρων. Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού είναι 2 μήνες από την ημερομηνία αυτοψίας που υποχρεωτικά διενεργεί ο μηχανικός στο ακίνητο. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διαιρεμένης Ιδιοκτησίας, φέρει μοναδικό αριθμό και λαμβάνει κλειδί γνησιότητας και αποτελεί έγγραφο που θα χρησιμοποιείται σε όλες τις μελλοντικές δικαιοπραξίες που πρόκειται να εκτελέσει ο ιδιοκτήτης.

 

Δικαιολογητικά

Η καταχώριση στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρει ο ν.4495/2017 και συγκεκριμένα :

– τα στελέχη των Οικοδομικών Αδειών, Αδειών Δόμησης και λοιπών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, με τις αναθεωρήσεις και ενημερώσεις τους,

– τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

– τα σχέδια που συνοδεύουν τις πράξεις και αποτυπώνουν την ιδιοκτησία, δηλαδή κατόψεις των ορόφων που καταλαμβάνει, χαρακτηριστικές τομές και όψεις, καθώς και τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται,

– το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. (Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου), την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή/και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους περί αυθαιρέτων,

– το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

– το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής εφόσον έχει εκδοθεί,

– τον πίνακα χιλιοστών εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά σε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία,

– τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου εφόσον υπάρχει.

 

Υποχρέωση

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου πρέπει να έχουν :

1) Όλα τα νέα κτίρια και διαιρεμένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται οικοδομικές άδειες.

2) Τα παλαιότερα κτίρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους.

3) Τα αυθαίρετα για την περαίωση των δηλώσεών τους.

Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, βάσει του ν.4495/2017, τα παλαιότερα κτίρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :

Α. Κατηγορία 1η με περιθώριο 5 ετών για την καταχώριση της Η.Τ.Κ.

– Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών.

– Κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκθέσεων), συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σταθμών μετεπιβίβασης ΜΜΜ.

– Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων.

– Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.

– Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

– Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία.

– Καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.

Β. Κατηγορία 2η χωρίς συγκεκριμένο περιθώριο για την καταχώριση της Η.Τ.Κ.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.

Για αυτά τα κτίρια η υποβολή γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική βεβαίωση προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο.

Σε κάθε περίπτωση ο νόμος ορίζει ρητή υποχρέωση ενημέρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο / οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή. Αυτό προβλέπεται για να διασφαλίζεται η συνεχής, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

 

Ποινές

Οι καταχωρήσεις στο πληροφοριακό σύστημα θα ελέγχονται από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος σε ποσοστό 3% και σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων, εκτός των ποινικών κυρώσεων, προβλέπεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Οι ποινές θα διπλασιάζονται, εάν υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή προστατευόμενες περιοχές.

Μένει να φανούν οι λεπτομέρειες της υλοποίησης καθώς τα ζητήματα που ανακύπτουν καθημερινά από την εφαρμογή είναι πολλά. Σημαντικότερο όλων εμφανίζεται να είναι το ζήτημα της στατικής επάρκειας του ενιαίου Κτιρίου στις περιπτώσεις πολυκατοικιών. Εκεί όπου οι υπερβάσεις που έχει κάνει ο συνιδιοκτήτης στο ρετιρέ, ενδεχομένως φρενάρουν το πιστοποιητικό πληρότητας της ιδιοκτησίας του ισογείου.

 

Χριστόφορος Ζερμάν – buildingid.gr

bottom of page